Algemene voorwaarden

Verkoop en leveringsvoorwaarden van de webwinkel

Artikel 1: Toepasselijkheid

  • Op alle bestellingen van ChildConsult-uitgever zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen/downloaden, op http://www.charlottevisch.nl
  • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ChildConsult-uitgever worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ChildConsult-uitgever ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ChildConsult-uitgever zijn vrijblijvend en ChildConsult-uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ChildConsult-uitgever. ChildConsult-uitgever is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ChildConsult-uitgever dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt met de wijze, zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 4: Levering en retournering

4.1 De door ChildConsult-uitgever geleverde producten aan particulieren kunnen slechts worden geretourneerd indien  er sprake is van verkeerde of beschadigde levering, met in achtneming van gestelde in artikel 8.1 van deze Voorwaarden. Er geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen dit termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen. Controleer direct na ontvangst van het artikel/de bestelling of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, neem dan zo snel mogelijk contact met ChildConsult-uitgever op, om dit te melden. Dit kan door een mail te sturen naar info@charlottevisch.nl  of om te bellen naar 06-30.67.90.61. Van geretourneerde producten door particulieren wordt de verkoopprijs van het product terugbetaald, zodra het product bij ChildConsult-uitgever is terug-ontvangen.

4.2 Leveringsbeleid: de bestelde en betaalde artikelen worden binnen 2 dagen geleverd. Is bij uitgeverij Child Consult bekend dat dit om moverende redenen (product is bijvoorbeeld in herdruk) niet lukt, dan krijgt de klant een mail met uitleg.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ChildConsult-uitgever verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ChildConsult-uitgever geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 ChildConsult-uitgever garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7: Reclames en  aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien niet het geval is, dient u ChildConsult-uitgever daarvan zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, schriftelijk of via email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ChildConsult-uitgever de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8: Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ChildConsult-uitgever en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ChildConsult-uitgever, is ChildConsult-uitgever niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ChildConsult-uitgever.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ChildConsult-uitgever in geval van overmacht het recht om , naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ChildConsult-uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming welke niet aan ChildConsult-uitgever kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: diversen

10.1 Indien u aan ChildConsult-uitgever schriftelijk opgave doet van een  adres, is ChildConsult-uitgever gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ChildConsult-uitgever schriftelijk opgave doet van een  ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door ChildConsult-uitgever gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en  strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ChildConsult-uitgever deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meerder bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ChildConsult-uitgever in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ChildConsult-uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 ChildConsult-uitgever is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en bestellingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en behandeld in het kantongebied van ChildConsult-uitgever, Klaprozenweg 121-A, 1033 NN Amsterdam – telefoonnummer: 06-30.67.90.61 – info@charlottevisch.nl